Public
Authored by Công ty thiết kế non bộ tiểu cảnh

Hướng đặt Hòn Non Bộ ngoài trời đẹp

dia_chi_ban_hon_non_bo_ngoai_troi

Hon_non_bo_ngoai_troi_Thu_vui_thanh_nha_y_nghia

Hon_non_bo_ngoai_troi_va_kien_truc_dan_gian

Phong_thuy_hon_non_bo_ngoai_troi_dep

Xep_dat_hon_non_bo_theo_phong_thuy_phai_tinh_theo_so_le Việc bố trí hòn non bộ trước nhà hay ngoài trời còn phụ thuộc khá nhiều vào cung và mạng của gia chủ, mỗi gia chủ lại được bố trí tại những hướng khác nhau sao cho thích hợp nhất. Xen hướng đặt hòn non bộ là hoàn toàn cần thiết:

  • Hướng Tây ( hướng Cát): Ở hướng này, gia chủ nên bố trí những loại cây cao để chống nắng và thời tiết nóng bức.
  • Hướng Tây Bắc ( hướng Đại Cát): Cần phải phối hợp trồng thêm các loại cây khác để giúp làm tăng tính thẩm mỹ và mỹ quan cho công trình.
  • Hướng Bắc: Có thể thiết kế thêm hòn non bộ tại hướng này cùng địa hình cao hơn một chút. Nếu như trồng thêm các loại cây cối để làm công trình thêm đẹp hơn.
  • Hướng Đông Bắc: Có thể thiết kế hòn non bộ theo hướng này nhưng làm hòn non bộ cao hơn một chút để mang đến nhiều may mắn hơn cho gia chủ.
  • Hướng Nam: Hòn non bộ trước nhà khi được thiết kế theo hướng này không tốt vì nó sẽ mang đến ý nghĩa bị hãm tài năng và trí tuệ, gia chủ sẽ không thể phát triển được.
  • Hướng Tây Nam: Đây là một trong những hướng bất lợi, không nên thiết kế hòn non bộ ngoài trời, không mang đến may mắn cho gia chủ. Xem chi tiết hướng đặt non bộ tại địa chỉ: https://nonbo.net.vn/hon-non-bo-ngoai-troi.html
Edited
Hướng đặt Hòn Non Bộ ngoài trời đẹp 50 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment