Public
Authored by Nghe An

Cách Phân Loại Trần Thạch Cao

Trần thạch cao Là Gì

Trần thạch cao được tạo thành bởi các vật liêu bao gồm: Khung xương kim loại, tấm thạch cao bao phủ, sơn bả matit và các vật tư phụ.

+ Khung xương kim loại có tác dụng tạo hệ kết cấu vững chắc để treo cả hệ trần lên dầm bê tông cốt thép hoặc kết cấu mái của căn nhà thông qua các ti treo.

+ Tấm trần thạch cao có tác dụng tạo mặt phẳng cho trần, tấm được liên kết trực tiếp với hệ khung thông qua vít chuyên dụng và vật tư phụ

+ Lớp bả và sơn: Đây chính là lớp áo cho trần thạch cao, có chức năng tạo độ nhẵn mịn và tạo nét thẩm mỹ theo yêu cầu người sử dụng.

Phân loại trần thạch cao

Trần thạch cao được phân theo nhiều loại, hay nhiều cách gọi tên tùy theo cấu tạo, chức năng, hay kiểu dáng

Phân loại theo cấu tạo trần thạch cao

+ Trần thạch cao thả.

+ Trần thạch cao chìm.

+ Trần thạch cao phẳng

+ Trần thạch cao giật cấp

Phân loại theo chức năng trần thạch cao

+ Trần thạch cao chống nóng

+ Trần thạch cao chịu nước.

+ Trần thạch cao chống cháy.

+ Trần thạch cao tiêu âm.

Phân loại theo hình dáng trần thạch cao

+ Trần thạch cao hiện đại

+ Trần thạch cao cổ điển.

+ Trần thạch cao tân cổ điển

Nguồn: Thạch Cao Vinh

Phân Loại Trần 12 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment