Public
Authored by Tran Doai Hoai

Hướng Dẫn Viết Sơ Yếu Lý Lịch Đảng Viên

Mẫu sơ yếu lý lịch xin Đảng viên là một tờ khai chi tiết về tiểu sử bản thân, quá trình hoạt động của người muốn gia nhập Đảng, các cá nhân liên quan mật thiết với cá người muốn xin gia nhập Đảng như là vợ chồng, anh chị em, ông bà… Là giấy tờ không thể thiếu khi muốn được kết nạp, tham gia đứng vào hàng ngũ Đảng. Các hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch chính xác chi tiết dành cho những ai có định muốn kết nạp vào Đảng

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch đảng viên chuẩn nhất

Cách viết sơ yếu lý lịch đảng viên cần cung cấp nhiều thông tin nhưng bạn nên tập trung chú trọng một số thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân bao gồm Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy chứng minh thư nhân dân, bằng chữ in hoa. Tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.
  • Một số thông tin liên quan đến ngày sinh, địa chỉ cư trú, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp hiện tại cần được khai báo một cách rõ ràng và chính xác.
  • Trình độ hiện nay:

Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp  hệ 10,12 năm, học phổ thông hay bổ túc.

Giáo dục nghề nghiệp: Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được

Giáo dục đại học và sau đại học: Ghi theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại chức, chuyên tu…

  • Đặc biệt phần lịch sử bản thân bạn nên tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội (như ngày vào đoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày thoát ly hoặc ngày vào hoạt động trong các tổ chức kinh tế, xã hội, ngày vào học ở các trường đại học…Những công tác, chức vụ đã qua cũng được nêu đầy đủ, rõ ràng,
  • Tự nhận xét: Ghi những ưu, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng từ khi phấn đấu vào Đảng đến nay; sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào?
  • Cam đoan và ký tên:  nên ghi “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách trước Đảng về những nội dung khai trong lý lịch”, ngày, tháng, năm, ký tên, ghi rõ họ tên.

Một số chú ý khi viết sơ yếu lý lịch đảng viên bạn nên biết

Bạn muốn là ứng cử viên sáng giá để được kết nạp vào Đảng thì bạn cần phải tạo cho mình một sơ yếu lý lịch thật hoàn hảo và ấn tượng và cần chú ý phải tự khai trung thực, đầy đủ rõ ràng các nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng.

Ngoài ra không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ lý lịch.

Nếu chưa biết cách làm thế nào để viết lý lịch đảng viên, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: https://chefjob.vn/cach-viet-so-yeu-ly-lich-xin-viec-lam để tham khảo nhé.

162 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment