Public
Authored by HAVIP IP LAW FIRM

havip

Công ty Sở hữu Trí tuệ HAVIP là một Đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ. Cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Địa chỉ: Phòng 2002 tòa nhà Licogi 13 Tower, số, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 024 3552 5035 Email: info@havip.com.vn Website: https://havip.com.vn/ Map: http://bit.ly/maphaviplogo-havip Hashtags: #havip

443 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment