GitHost.io will be shut down on June 1, 2019. At that point this instance will be unreachable and all data will be irrevocably deleted. More details at https://about.gitlab.com/gitlab-hosted/#githost-is-shutting-down-on-june-1st-2019

Public
Authored by Massage Is Healthy

Lawkey - Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần

Quý khách đang muốn thanh lap doanh nghiep cổ phần. Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi bài viết sau đây:

Khái niệm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là các cổ đông của công ty. Số lượng cổ đông tối thiểu là ba (03), nhưng không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ đăng ký công ty cổ phần như sau:

Căn cứ theo Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (mẫu Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

2. Điều lệ của công ty cổ phần;

3. Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần (mẫu Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực của các cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Cổ đông là cá nhân/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/người được ủy quyền thực hiện thủ tục:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.

– Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7. Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức;

8. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: 

Theo quy định trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung Hồ sơ Đăng ký thành lập Công ty cổ phần LawKey gửi đến bạn đọc. Các bạn có thể tìm hiểu thêm Thủ tục thành lập công ty cổ phần trong bài viết sau đây: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ thành lập công ty cổ phần uy tín, giá rẻ nhất thị trường của chúng tôi: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần rẻ nhất, nhanh nhất

177 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment