...
 
Commits (2)
......@@ -198,8 +198,8 @@
"profileAndSettings":"Perfil i ajustos",
"profileSettings":"Ajustos del perfil",
"thisIsABookmark":"Això és un marcador va crear en l'interfície Clàssic",
"thisIsARemoteUser":"<strong>Attention!</strong> This is a remote user. This page is only a cached copy of their profile, and includes only data known to this GNU social instance. Go to the <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>user's profile on their server</a> to view their full profile.",
"findSomeone":"Find someone",
"findSomeoneTooltip":"Input a username or a profile url, e.g. @localuser or https://remote.instance/nickname",
"tooltipAttachFile":"Attach a file"
"thisIsARemoteUser":"<strong>Atenció!</strong>Est és un usuari remot. Aquesta pàgina és només una còpia en caché del seu perfil, i inclou només dades conegudes per aquesta instància social de GNU.Aneu a la <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>perfil de l'usuari en el seu servidor</a> per veure el seu perfil complet.",
"findSomeone":"Troba a algú",
"findSomeoneTooltip":"Introdueixi un nom d'usuari o una adreça URL de perfil, per exemple @localuser o https://remote.instance/nickname",
"tooltipAttachFile":"Adjuntar un arxiu"
}