Commit ef15c7c9 authored by Audun Larsen's avatar Audun Larsen

Semantics

parent 8d8ad93a
......@@ -125,11 +125,11 @@
"keyboardShortcuts":"Tastatursnarveier",
"classicInterface":"Klassisk {site-title}",
"accessibilityToggleLink":"For bedre synlighet, klikk denne lenken for å bytte til klassisk grensesnitt",
"tooltipBookmarkStream":"Legg til denne strømmen til dine bokmerker",
"tooltipBookmarkStream":"Legg denne strømmen til i dine bokmerker",
"tooltipTopMenu":"Meny og innstillinger",
"tooltipAttachImage":"Legg til et bilde",
"tooltipShortenUrls":"Krympe alle URLer i din Queet",
"tooltipReloadStream":"Laste inn på nytt denne strømmen",
"tooltipReloadStream":"Last denne strømmen inn på nytt",
"tooltipRemoveBookmark":"Slett dette bokmerket",
"clearHistory":"Slett nettleser historie",
"ERRORsomethingWentWrong":"Noe gikk galt.",
......@@ -138,7 +138,7 @@
"ERRORcouldNotFindGroupWithNickname":"Kan ikke finne en gruppe med gruppenavnet \"{nickname}\" på denne instansen",
"ERRORcouldNotFindPage":"Kan ikke finne siden.",
"ERRORnoticeRemoved": "Denne notisen er slettet.",
"ERRORnoContactWithServer": "Kan ikke etablere en kobling til instansen. Dette kan skyldes at den er overbelastet, eller det er et problem med din internet kobling. Vennligst forsøk senere.",
"ERRORnoContactWithServer": "Kan ikke etablere en kobling til instansen. Dette kan skyldes at den er overbelastet, eller det er et problem med din internettt-tilkobling. Vennligst forsøk senere.",
"ERRORattachmentUploadFailed": "Opplasting feilet. Formatet er muligens ikke supportert, eller filen er for stor.",
"hideRepliesToPeopleIDoNotFollow":"Skjul svar fra profiler jeg ikke følger.",
"markAllNotificationsAsSeen":"Marker alle varsler som lest",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment