GitHost.io will be shut down on June 1, 2019. At that point this instance will be unreachable and all data will be irrevocably deleted. More details at https://about.gitlab.com/gitlab-hosted/#githost-is-shutting-down-on-june-1st-2019

Commit b3f89005 authored by hannes's avatar hannes

readme update

parent ce0100ee
......@@ -68,12 +68,12 @@ class QvitterPlugin extends Plugin {
// ENABLE DEFAULT WELCOME TEXT
$settings['enablewelcometext'] = false;
// CUSTOM WELCOME TEXT (overrides 'enablewelcometext')
// CUSTOM WELCOME TEXT (overrides the previous setting)
$settings['customwelcometext'] = false;
// Example:
// $settings['customwelcometext']['sv'] = '<h1>Välkommen till Quitter.se – en federerad<sup>1</sup> mikrobloggsallmänning!</h1><p>Det här är stället för dig som har tröttnat på att privata företag kontrollerar dina relationer och samtal och säljer dem för vinst. Här är du inte instängd i en kommersiell tjänst; med Quitter.se kan du följa och prata med mikrobloggare från hela det öppna <em>GNU Social</em>-nätverket.<sup>2</sup> Tillsammans tar vi makten över kommunikationsmedlen och skapar verklig demokrati på nätet.<br><br>Quitter.se är inte en tjänst, eftersom vi inte säljer varor.<sup>3</sup> Istället kallar vi det för en allmänning.<sup>4</sup> Sajten sköts av den ideella föreningen <em>En kompis kompis</em><sup>5</sup> och finansieras av gåvor och medlemsavgifter. Allt arbete är oavlönat och frivilligt. Det är helt gratis att <span class="welcome-text-register-link">registrera sig</span>, men den som vill hjälpa till lite extra kan bli stödmedlem i föreningen eller donera valfri summa anonymt.<sup>6</sup><br><br><small class="notes"><sup>1</sup> "Federerad" är motsatsen till centraliserad. Epost är federerat, du kan mejla från Gmail till Hotmail. Kommersiella sociala medier är inte federerade, du kan inte prata med Facebook-användare på Twitter. Att hängna in och isolera en stor användarskara är nämligen hela affärsidén med sociala medier!<br><sup>2</sup> <a href="http://gnu.io/social/">http://gnu.io/social/</a> "GNU Social" är den mjukvara som Quitter.se använder. Nätverket kallas även <em>fediversum</em> ("The Fediverse" på engelska) och består egentligen av alla sajter som kommunicerar enligt Ostatus-protokollet. GNU Social-anslutna mikrobloggssajter kallas <em>instanser</em>. Det finns många andra, t ex: <a href="https://quitter.is/">quitter.is</a>, <a href="https://quitter.no/">quitter.no</a>, <a href="https://quitter.es/">quitter.es</a> och <a href="https://quitter.cat/">quitter.cat</a>. Det spelar ingen roll vilken du har ditt konto på, du kan ändå kommunicera med alla på nätverket.<br><sup>3</sup> Karl Marx. <em>Kapitalet, band I-III</em><br><sup>4</sup> <a href="http://skapaallmanningar.se/vad-ar-en-allmanning/">http://skapaallmanningar.se/vad-ar-en-allmanning/</a><br><sup>5</sup> <a href="http://enkompiskompis.se/">http://enkompiskompis.se/</a><br><sup>6</sup> <a href="http://enkompiskompis.se/sv/donationer/">http://enkompiskompis.se/sv/donationer/</a></small></p>';
// $settings['customwelcometext']['en'] = '<h1>Welcome to Quitter.se – a federated microblog common!</h1><p></p>';
// $settings['customwelcometext']['sv'] = '<h1>Välkommen till Quitter.se – en federerad<sup>1</sup> mikrobloggsallmänning!</h1><p>Etc etc...</p>';
// $settings['customwelcometext']['en'] = '<h1>Welcome to Quitter.se – a federated microblog common!</h1><p>Etc etc...</p>';
// TIME BETWEEN POLLING
$settings['timebetweenpolling'] = 5000; // ms
......
......@@ -57,6 +57,8 @@ $config['site']['qvitter']['urlshortenersignature'] = 'b6afeec983';
$config['site']['qvitter']['sitebackground'] = 'img/vagnsmossen.jpg';
$config['site']['qvitter']['favicon'] = 'img/favicon.ico?v=4';
$config['site']['qvitter']['enablewelcometext'] = true;
$config['site']['qvitter']['customwelcometext']['sv'] = '<h1>Välkommen till Quitter.se – en federerad<sup>1</sup> mikrobloggsallmänning!</h1><p>Etc etc...</p>';
$config['site']['qvitter']['customwelcometext']['en'] = '<h1>Welcome to Quitter.se – a federated microblog common!</h1><p>Etc etc...</p>';
$config['site']['qvitter']['blocked_ips'] = array();
$config['thumbnail']['maxsize'] = 3000;
````
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment