Commit 3ea6c031 authored by hannes's avatar hannes

Merge branch 'patch-1' into 'master'

Several minor changes to the Norwegian translation

See merge request !94
parents f8e742aa 2f5402ad
{
"directionality":"ltr",
"languageName": "Norsk",
"loginUsername": "Brukernavn eller e-Post",
"loginUsername": "Brukernavn eller epost",
"loginPassword": "Passord",
"loginSignIn": "Logg inn",
"loginRememberMe": "Husk meg",
......@@ -33,18 +33,18 @@
"requeetsNoun": "Requeeter",
"newQueet": "{new-notice-count} ny Queet",
"newQueets": "{new-notice-count} nye Queets",
"longmonthsJanuary": "Januar",
"longmonthsFebruary": "Februar",
"longmonthsMars": "Mars",
"longmonthsApril": "April",
"longmonthsMay": "Mai",
"longmonthsJune": "Juni",
"longmonthsJuly": "Juli",
"longmonthsAugust": "August",
"longmonthsSeptember": "September",
"longmonthsOctober": "Oktober",
"longmonthsNovember": "November",
"longmonthsDecember": "Desember",
"longmonthsJanuary": "januar",
"longmonthsFebruary": "februar",
"longmonthsMars": "mars",
"longmonthsApril": "april",
"longmonthsMay": "mai",
"longmonthsJune": "juni",
"longmonthsJuly": "juli",
"longmonthsAugust": "august",
"longmonthsSeptember": "september",
"longmonthsOctober": "oktober",
"longmonthsNovember": "november",
"longmonthsDecember": "desember",
"shortmonthsJanuary": "jan",
"shortmonthsFebruary": "feb",
"shortmonthsMars": "mar",
......@@ -59,7 +59,7 @@
"shortmonthsDecember": "des",
"time12am": "{time} am",
"time12pm": "{time} pm",
"longDateFormat": "{time12} - {day} {month} {year}",
"longDateFormat": "{time24} - {day} {month} {year}",
"shortDateFormatSeconds": "{seconds}s",
"shortDateFormatMinutes": "{minutes}m",
"shortDateFormatHours": "{hours}t",
......@@ -94,8 +94,8 @@
"backgroundColor": "Bakgrunds farge",
"newToQuitter": "Ny på {site-title}?",
"signUp": "Registrere deg",
"signUpFullName": "Fult navn",
"signUpEmail": "e-Post",
"signUpFullName": "Fullt navn",
"signUpEmail": "epost",
"signUpButtonText": "Registrere deg på {site-title}",
"welcomeHeading": "Velkommen til {site-title}.",
"welcomeText": "Vi er en <span id=\"federated-tooltip\"><div id=\"what-is-federation\">\"Forenet eller (Federation)\" betyr i denne konteksten at du ikke behøver å ha en {site-title}-konto for å følge eller følges av andre og prate med andre i nettverket. Du kan registrere deg på hvilken som helst instans/server som støtter protokollen <a href=\"http://www.w3.org/community/ostatus/wiki/Main_Page\">Ostatus</a>, eller mikroblogge på en helt egen server, med den frie programvaren <a href=\"http://www.gnu.org/software/social/\">GNU social</a> (som {site-title} bygger på).</div>forenet</span> allmenhet, der du som har hoppet av de sentraliserte tjenestene kan mikroblogge etisk og solidarisk.",
......@@ -122,23 +122,23 @@
"goToOriginalNotice": "Gå til den opprinnelige queeten",
"goToTheUsersRemoteProfile": "Vis brukerens profil",
"clickToDrag":"Klikk - dra og slipp",
"keyboardShortcuts":"Tastatur snarveier",
"keyboardShortcuts":"Tastatursnarveier",
"classicInterface":"Klassisk {site-title}",
"accessibilityToggleLink":"For bedre synlighet, klikk denne lenken for å bytte til klassisk grensesnitt",
"tooltipBookmarkStream":"Legg til denne strømmen til dine bokmerker",
"tooltipBookmarkStream":"Legg denne strømmen til i dine bokmerker",
"tooltipTopMenu":"Meny og innstillinger",
"tooltipAttachImage":"Legg til et bilde",
"tooltipShortenUrls":"Krympe alle URLer i din Queet",
"tooltipReloadStream":"Laste inn på nytt denne strømmen",
"tooltipReloadStream":"Last denne strømmen inn på nytt",
"tooltipRemoveBookmark":"Slett dette bokmerket",
"clearHistory":"Slett nettleser historie",
"clearHistory":"Slett besøkshistorie",
"ERRORsomethingWentWrong":"Noe gikk galt.",
"ERRORmustBeLoggedIn":"Du må være pålogget for å vise denne strømmen.",
"ERRORcouldNotFindUserWithNickname":"Kan ikke finne en bruker med brukerid \"{nickname}\" på denne instansen",
"ERRORcouldNotFindGroupWithNickname":"Kan ikke finne en gruppe med gruppenavnet \"{nickname}\" på denne instansen",
"ERRORcouldNotFindPage":"Kan ikke finne siden.",
"ERRORnoticeRemoved": "Denne notisen er slettet.",
"ERRORnoContactWithServer": "Kan ikke etablere en kobling til instansen. Dette kan skyldes at den er overbelastet, eller det er et problem med din internet kobling. Vennligst forsøk senere.",
"ERRORnoContactWithServer": "Kan ikke etablere en kobling til instansen. Dette kan skyldes at den er overbelastet, eller det er et problem med din internettt-tilkobling. Vennligst forsøk senere.",
"ERRORattachmentUploadFailed": "Opplasting feilet. Formatet er muligens ikke supportert, eller filen er for stor.",
"hideRepliesToPeopleIDoNotFollow":"Skjul svar fra profiler jeg ikke følger.",
"markAllNotificationsAsSeen":"Marker alle varsler som lest",
......@@ -162,7 +162,7 @@
"onlyPartlyTranslated":"{site-title} er kun delvis oversatt til <em>{language-name}</em> ({percent}%). Du kan hjelpe å oversette i følgende lenke <a href=\"https://git.gnu.io/h2p/Qvitter/tree/master/locale\">Qvitter's repository hjemmeside</a>",
"startRant":"Start en utblåsning",
"continueRant":"Fortsett utblåsningen",
"hideEmbeddedInTimeline":"Skjul inkluderende innhold i denne tidslinjen",
"hideEmbeddedInTimeline":"Skjul innebygget innhold i denne tidslinjen",
"hideQuotesInTimeline":"Skjul sitater i denne tidslinjen",
"userBlocks":"Brukere du blokkerer",
"buttonBlocked":"Blokkert",
......@@ -198,8 +198,8 @@
"profileAndSettings":"Profiler og innstillinger",
"profileSettings":"Profil innstillinger",
"thisIsABookmark":"Dette er et bokmerke som ble laget i det klassiske grensesnittet",
"thisIsARemoteUser":"<strong>Attention!</strong> This is a remote user. This page is only a cached copy of their profile, and includes only data known to this GNU social instance. Go to the <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>user's profile on their server</a> to view their full profile.",
"findSomeone":"Find someone",
"findSomeoneTooltip":"Input a username or a profile url, e.g. @localuser or https://remote.instance/nickname",
"tooltipAttachFile":"Attach a file"
"thisIsARemoteUser":"<strong>Advarsel!</strong> Dette er en ekstern bruker. Denne siden er en hurtiglagret versjon av profilen som bare inneholder data kjent for denne GNU social instansen. Gå til <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>brukerens profil på egen instans</a> for å vise hele profilen.",
"findSomeone":"Finn noen",
"findSomeoneTooltip":"Skriv inn et brukernavn, eller en profil url, for eksempel. @lokalbruker eller https://ekstern.instans/brukernavn",
"tooltipAttachFile":"Legg ved fil"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment