Commit 2f5402ad authored by Audun Larsen's avatar Audun Larsen

Semantics

parent ef15c7c9
......@@ -131,7 +131,7 @@
"tooltipShortenUrls":"Krympe alle URLer i din Queet",
"tooltipReloadStream":"Last denne strømmen inn på nytt",
"tooltipRemoveBookmark":"Slett dette bokmerket",
"clearHistory":"Slett nettleser historie",
"clearHistory":"Slett besøkshistorie",
"ERRORsomethingWentWrong":"Noe gikk galt.",
"ERRORmustBeLoggedIn":"Du må være pålogget for å vise denne strømmen.",
"ERRORcouldNotFindUserWithNickname":"Kan ikke finne en bruker med brukerid \"{nickname}\" på denne instansen",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment