Commit 106e367c authored by hannes's avatar hannes

Merge branch 'patch-2' into 'master'

updated tr.json %100. good luck! :)

See merge request !107
parents 9247defd 78021d06
......@@ -95,17 +95,17 @@
"newToQuitter": "{site-title}'da yeni misin?",
"signUp": "Kayıt ol",
"signUpFullName": "Ad ve soyad",
"signUpEmail": "Eposta",
"signUpEmail": "E-posta",
"signUpButtonText": "{site-title}'a kaydol",
"welcomeHeading": "{site-title} a hoşgeldin.",
"welcomeText": "We are a <span id=\"federated-tooltip\"><div id=\"what-is-federation\">\"Federation\" means that you don't need a {site-title} account to be able to follow, be followed by or interact with {site-title} users. You can register on any StatusNet or GNU social server or any service based on the the <a href=\"http://www.w3.org/community/ostatus/wiki/Main_Page\">Ostatus</a> protocol! You don't even have to join a service – try installing the lovely <a href=\"http://www.gnu.org/software/social/\">GNU social</a> software on your own server! :)</div>federation</span> of microbloggers who care about ethics and solidarity and want to quit the centralised capitalist services.",
"welcomeText": "Biz bir <span id=\"federated-tooltip\"><div id=\"what-is-federation\">\"Federasyon\" bunun anlamı, {site-title} 'yi izleyebilmen için bir hesaba ihtiyacın yok.{site-title}'daki kullanıcılarla iletişim kurabilirsin. Herhangi bir StatusNet veya GNU social sunucusuna üye olabilir, ya da <a href=\"http://www.w3.org/community/ostatus/wiki/Main_Page\">Ostatus</a> tabanlı protokol üyesi olabilirsin! Herhangi bir servise bağlanmadan <a href=\"http://www.gnu.org/software/social/\">GNU social</a> bağlantısında bulunan yazılımı kendi sunucunda deneyebilirsin! :)</div>federation</span> sosyal adalet ve dayanışmaya önem veren ve merkezi kapitalist hizmetleri bırakmak isteyen mikroblogcuların topluluğudur.",
"registerNickname": "Kullanıcı adı",
"registerHomepage": "İnternet Sitesi",
"registerBio": "Kişisel Bilgiler",
"registerLocation": "Konum",
"registerRepeatPassword": "Şifreni tekrar gir",
"moreSettings": "Diğer ayarlar",
"otherServers": "Alternatif olarak GNU sosyal networkünde başka bir sunucu da hesap oluşturabilirsiniz. <a href=\"http://federation.skilledtests.com/select_your_server.html\">Karşılaştırın</a>",
"otherServers": "Alternatif olarak GNU sosyal ağında başka bir sunucuda hesap oluşturabilirsiniz. <a href=\"http://federation.skilledtests.com/select_your_server.html\">Karşılaştırın</a>",
"editMyProfile": "Profili düzenle",
"notifications": "Bildirimler",
"xFavedYourQueet": "Queet'ini favorilerine ekledi",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"cropAndSave": "Kırp ve kaydet",
"showTerms": "Kullanım Şartlarını okuyun",
"ellipsisMore": "Daha fazla",
"blockUser": "Engelle {username}",
"blockUser": "{username}'i engelle",
"goToOriginalNotice": "Orijinal iletiye git",
"goToTheUsersRemoteProfile": "Kullanıcının uzak profiline git",
"clickToDrag":"Sürüklemek için tıklayın",
......@@ -134,10 +134,10 @@
"clearHistory":"Arama geçmişini temizle",
"ERRORsomethingWentWrong":"Bir şeyler yanlış gitti.",
"ERRORmustBeLoggedIn":"Bu akışı görmek için giriş yapmalısınız.",
"ERRORcouldNotFindUserWithNickname":"Sunucuda böyle bir kullanıcı adına sahip \"{nickname}\" kullanıcı yok.",
"ERRORcouldNotFindGroupWithNickname":"Sunucuda böyle bir kulanıcı adına sahip \"{nickname}\" grup yok.",
"ERRORcouldNotFindPage":"Sayfayı bulamadım.",
"ERRORnoticeRemoved": "ileti kaldırıldı.",
"ERRORcouldNotFindUserWithNickname":"Sunucuda \"{nickname}\" kullanıcı adına sahip bir kullanıcı yok.",
"ERRORcouldNotFindGroupWithNickname":"Sunucuda \"{nickname}\" kullanıcı adına sahip bir grup yok.",
"ERRORcouldNotFindPage":"Sayfa bulunamadı.",
"ERRORnoticeRemoved": "İleti kaldırıldı.",
"ERRORnoContactWithServer": "Sunucuyla bağlantı kurulamıyor. Sunucu aşırı yüklenmiş veya internet bağlantısıyla ilgili bir sorun olabilir. Lütfen daha sonra tekrar deneyin!",
"ERRORattachmentUploadFailed": "Yükleme başarısız oldu. Biçimi desteklenmiyor veya boyutu çok büyük olabilir.",
"hideRepliesToPeopleIDoNotFollow":"Takip etmediğim kullanıcıların cevaplarını gizle",
......@@ -147,7 +147,7 @@
"notifyRepeats":"Requeets",
"notifyFollows":"Yeni takipçiler",
"timelineOptions":"Akış ayarları",
"ERRORfailedSavingYourSetting":"Ayarlar kaydedilemedi.",
"ERRORfailedSavingYourSetting":"Ayarlar kaydedilirken bir hata oluştu.",
"ERRORfailedMarkingAllNotificationsAsRead":"Tüm bildirimler görüntülenemedi.",
"newNotification": "{new-notice-count} yeni bildirim",
"newNotifications": "{new-notice-count} yeni bildirimler",
......@@ -171,22 +171,22 @@
"failedUnblockingUser":"Kullanıcının engeli kaldırılamadı.",
"unblockUser": "{username} engelini kaldır",
"tooltipBlocksYou":"{username} kullanıcısı tarafından engellendiniz",
"silenced":"Susturuldu",
"silencedPlural":"Susturulan profiller",
"silencedUsersOnThisInstance":"Silenced profiles on {site-title}",
"sandboxed":"Sandboxed",
"sandboxedPlural":"Sandboxed profiles",
"sandboxedUsersOnThisInstance":"Sandboxed profiles on {site-title}",
"silencedStreamDescription":"Silenced users can't login or post quips and the quips they've already posted are hidden. For local users it's like a delete that can be reversed, for remote users it's like a site wide block.",
"sandboxedStreamDescription":"Quips from sandboxed users are excluded from the Public Timeline and The Whole Known Network. Apart from that, they can use the site like any other user.",
"onlyShowNotificationsFromUsersIFollow":"Sadece takip ettiğim kullanıcılardan bildirim göster",
"silenced":"Sessizleştirildi",
"silencedPlural":"Sessizleştirilen profiller",
"silencedUsersOnThisInstance":"{site-title}'da sessizleştirilen profiller",
"sandboxed":"Karantinaya alınmış",
"sandboxedPlural":"Karantinaya alınan profiller",
"sandboxedUsersOnThisInstance":"{site-title}'da karantinaya alınan profiller",
"silencedStreamDescription":"Sessizleştirilen kullanıcılar giriş yapamaz ve quip gönderemezler. Yerel kullanıcılar için bu tersine çevrilebilecek bir silme gibidir, dolaylı kullanıcılar için ise bu site çapında bir blok gibidir.",
"sandboxedStreamDescription":"Karantinaya alınan kullanıcılar tarafından gönderiler quipler Herkese açık akış ve bilinen bütün ağlardan kovulurlar. Onun dışında, siteyi diğer kullanıcılar gibi kullanabilirler.",
"onlyShowNotificationsFromUsersIFollow":"Sadece takip ettiğim kullanıcılardan gelen bildirimleri göster",
"userOptions":"Daha fazla kullanıcı ayarları",
"silenceThisUser":"Silence {nickname}",
"sandboxThisUser":"Sandbox {nickname}",
"unSilenceThisUser":"Unsilence {nickname}",
"unSandboxThisUser":"Unsandbox {nickname}",
"ERRORfailedSandboxingUser":"Failed sandboxing/unsandboxing the user",
"ERRORfailedSilencingUser":"Failed silencing/unsilencing the user",
"silenceThisUser":"{nickname}'ı sessizleştir",
"sandboxThisUser":"{nickname}'ı karantinaya al",
"unSilenceThisUser":"{nickname}'in sessizleştirmesini kaldır",
"unSandboxThisUser":"{nickname}'i karantinadan çıkar",
"ERRORfailedSandboxingUser":"Kullanıcıyı karantinaya almada/karantinadan çıkarmada bir hata oluştu",
"ERRORfailedSilencingUser":"Kullanıcıyı sessizleştirme/sessizleştirmesini kaldırmada bir hata oluştu",
"muteUser":"Kullanıcıyı sustur",
"unmuteUser":"Susturmayı kaldır",
"hideNotificationsFromMutedUsers":"Susturulan kullanıcılardan gelen bildirimleri gizle",
......@@ -194,11 +194,11 @@
"userMutes":"Susturduğun hesaplar",
"userBlocked":"Engellenmiş hesaplar",
"userMuted":"Susturulmuş hesaplar",
"mutedStreamDescription":"You've hidden these accounts from your timeline. You will still recieve notifications from these accounts, unless you select &quot;Hide notifications from muted users&quot; from the cog wheel menu on the notifications page.",
"mutedStreamDescription":"Bu hesapları zaman akışından gizledin. Bildirimler sayfasındaki dişli çark menüsünden &quot;Susturulan kullanıcılardan gelen bildirimleri gizle&quot; seçeneğini seçmediğin sürece bu kullanıcılardan bildirim almaya devam edeceksin.",
"profileAndSettings":"Profil ve ayarlar",
"profileSettings":"Profil ayarları",
"thisIsABookmark":"This is a bookmark created in the Classic interface",
"thisIsARemoteUser":"<strong>Dikkat!</strong> This is a remote user. This page is only a cached copy of their profile, and includes only data known to this GNU social instance. Go to the <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>user's profile on their server</a> to view their full profile.",
"thisIsARemoteUser":"<strong>Dikkat!</strong>Bu dolaylı bir kullanıcı. Bu sayfa kullanıcının sadece bir önbellek kopyasını ve sadece bu GNU social örneğinde bilinen verileri içerir. Bu kullanıcının profilinin tamamını görmek için <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>kendi sunucularındaki profilini</a> ziyaret edin.",
"findSomeone":"Bir kullanıcı ara",
"findSomeoneTooltip":"Bir kullanıcı adı veya profil URL'si gir (ör. @localuser veya https://remote.instance/nickname)",
"tooltipAttachFile":"Dosya ekle"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment