Commit 0eff0c80 authored by hannes's avatar hannes

fix for !97

parent b9de4374
......@@ -198,7 +198,7 @@
"profileAndSettings":"Profil och inställningar",
"profileSettings":"Profilinställningar",
"thisIsABookmark":"Detta är ett bokmärke som skapats i GNU socials standardgränssnitt",
"thisIsARemoteUser":"<strong>Obs!</strong> Detta är en extern användare. Den här sidan visar bara en cachad version av deras profil. Gå till <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>använderas profil på deras server</a> för se hela deras profil.",
"thisIsARemoteUser":"<strong>Obs!</strong> Detta är en extern användare. Den här sidan visar bara en cachad version av deras profil. Gå till <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>användarens profil på deras server</a> för att se hela deras profil.",
"findSomeone":"Hitta en användare",
"findSomeoneTooltip":"Skriv in ett användarnamn eller en url till en profil, t ex @anvandarnamn eller https://extern.server/anvandarnamn",
"tooltipAttachFile":"Bifoga en fil"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment