Commit 48a0414a authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta

Typo fixing in sq.json

parent 1d4ae5a0
......@@ -104,7 +104,7 @@
"registerBio": "Jetëshkrim",
"registerLocation": "Vendndodhje",
"registerRepeatPassword": "Rijepeni fjalëkalimin",
"moreSettings": "Më tepër regullime",
"moreSettings": "Më tepër rregullime",
"otherServers": "Përndryshe, mund të krijoni një llogari në një shërbyes tjetër të rrjetit shoqëror GNU. <a href=\"http://federation.skilledtests.com/select_your_server.html\">Krahasim</a>",
"editMyProfile": "Përpunoni profilin",
"notifications": "Njoftime",
......@@ -185,7 +185,7 @@
"sandboxThisUser":"Vëreni {nickname} në bankoprovë",
"unSilenceThisUser":"Çheshtojeni {nickname}",
"unSandboxThisUser":"Hiqeni {nickname} nga bankoprova",
"ERRORfailedSandboxingUser":"Dështoi vënia/heqaj e përdoruesit në bankoprovë",
"ERRORfailedSandboxingUser":"Dështoi vënia/heqja e përdoruesit në bankoprovë",
"ERRORfailedSilencingUser":"Dështoi heshtimi/çheshtimi i përdoruesit",
"muteUser":"Hiqi zërin",
"unmuteUser":"Riktheji zërin",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment