Commit 0632ce21 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta

More typo fixing in sq translation

parent 34510bcf
......@@ -104,7 +104,7 @@
"registerBio": "Jetëshkrim",
"registerLocation": "Vendndodhje",
"registerRepeatPassword": "Rijepeni fjalëkalimin",
"moreSettings": "Më tepër rregullime",
"moreSettings": "Më tepër regullime",
"otherServers": "Përndryshe, mund të krijoni një llogari në një shërbyes tjetër të rrjetit shoqëror GNU. <a href=\"http://federation.skilledtests.com/select_your_server.html\">Krahasim</a>",
"editMyProfile": "Përpunoni profilin",
"notifications": "Njoftime",
......@@ -174,18 +174,18 @@
"silenced":"Heshtuar",
"silencedPlural":"Profile të heshtuar",
"silencedUsersOnThisInstance":"Profile të heshtuar në {site-title}",
"sandboxed":"Në bankoprovë",
"sandboxedPlural":"Profile në bankoprovë",
"sandboxedUsersOnThisInstance":"Profile në bankoprovë te {site-title}",
"silencedStreamDescription":"Përdoruesit e heshtuar s’mund të bëjnë hyrje apo të postojnë hoka dhe hokat që kanë postuar tashmë fshihen. Për përdoruesit vendorë kjo është si një fshirje që mund të zmbrapset, për përdorues të largët është si të jenë bllokuar për krejt sajtin.",
"sandboxedStreamDescription":"Hokat prej përdoruesish në bankoprovë janë të përjashtuara nga Rrjedha kohore Publike dhe Krejt Rrjeti i Njohur. Veçmas kësaj, ata mund të përdorin sajtin njësoj si cilido përdorues tjetër.",
"sandboxed":"Në bankëprovë",
"sandboxedPlural":"Profile në bankëprovë",
"sandboxedUsersOnThisInstance":"Profile në bankëprovë te {site-title}",
"silencedStreamDescription":"Përdoruesit e heshtuar s’mund të bëjnë hyrje apo të postojnë hoka dhe, hokat që kanë postuar tashmë, fshihen. Për përdoruesit vendorë kjo është si një fshirje që mund të zmbrapset, për përdorues të largët është si të jenë bllokuar për krejt sajtin.",
"sandboxedStreamDescription":"Hokat prej përdoruesish në bankëprovë janë të përjashtuara nga Rrjedha kohore Publike dhe Krejt Rrjeti i Njohur. Veçmas kësaj, ata mund të përdorin sajtin njësoj si cilido përdorues tjetër.",
"onlyShowNotificationsFromUsersIFollow":"Shfaq njoftime vetëm prej përdoruesish që ndjek",
"userOptions":"Më tepër veprime përdoruesi",
"silenceThisUser":"Heshtojeni {nickname}",
"sandboxThisUser":"Vëreni {nickname} në bankoprovë",
"sandboxThisUser":"Vëreni {nickname} në bankëprovë",
"unSilenceThisUser":"Çheshtojeni {nickname}",
"unSandboxThisUser":"Hiqeni {nickname} nga bankoprova",
"ERRORfailedSandboxingUser":"Dështoi vënia/heqja e përdoruesit në bankoprovë",
"unSandboxThisUser":"Hiqeni {nickname} nga bankëprova",
"ERRORfailedSandboxingUser":"Dështoi vënia/heqja e përdoruesit në bankëprovë",
"ERRORfailedSilencingUser":"Dështoi heshtimi/çheshtimi i përdoruesit",
"muteUser":"Hiqi zërin",
"unmuteUser":"Riktheji zërin",
......@@ -194,7 +194,7 @@
"userMutes":"Llogari të cilave u hiqni zërin",
"userBlocked":"Llogari të bllokuara",
"userMuted":"Llogari pa zë",
"mutedStreamDescription":"Këto llogari i keni fshehur prej rrjedhës suaj kohore. Do të merrni, prapëseprapë, njoftime nga këto llogari, veç në përzgjedhshi &quot;Fshihi njoftimet prej përdorues me zë të hequrs&quot;, te menuja me ikonën e ingranazhit te faqja e njoftimeve.",
"mutedStreamDescription":"Këto llogari i keni fshehur prej rrjedhës suaj kohore. Do të merrni, prapëseprapë, njoftime nga këto llogari, veç në përzgjedhshi &quot;Fshihi njoftimet prej përdorues me zë të hequr&quot;, te menuja me ikonën e ingranazhit te faqja e njoftimeve.",
"profileAndSettings":"Profil dhe rregullime",
"profileSettings":"Rregullime profili"
}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment